Historik

Vita Bandet och WCTU

Vita Bandet är en internationell nykterhetsorganisation på kristen grund med representation i FN.

Woman’s Christian Temperance Union (WCTU) bildades som internationell organisation 1883 i Detroit. Resan hit hade börjat redan 10 år tidigare med det så kallade Kvinnornas korståg.
Frances Willard grundade WCTU i Arkansas, USA

Det närmade sig jul och prövade kvinnor besökte krogarna med ett uppror, en vädjan om att sluta upp med sprithanteringen. Männen söp upp lönen så familjen fick svälta och fara illa. Kvinnorna fick nog och stämde upp med bön och sång på krogen. Om kvinnorna inte blev insläppta slog de läger utanför tills krogen fick stänga.

Som ett tecken på att man sympatiserade med Kvinnornas korståg bands ett vitt band kring armen. Rörelsen började i Ohio och spred sig raskt till Washington. Under bön och sång lyckades man stänga hundratals krogar och efter ett år fanns korstågsanhängare i 18 stater. Det var dags att organisera rörelsen som vuxit sig så stark.

Professor Frances Willard, Amerikas okrönta drottning, anslöt sig till rörelsen våren 1874 och vid mötet Cleveland, Ohio valdes hon till att leda och organisera Vita Bandet.

Vita Bandet i Sverige - de första 60 åren

Diakon Febe Björklund höll detta föredrag om Vita Bandets första 60 år på Vita Bandets Skånedistrikts utbildningsdag på Borgeby gårdshotell den 10 juni. 

Att Vita Bandet har en så omfattande och rik historia hade jag ingen aning om när jag började läsa Elsa Elghams bok: Vita Bandet 60 år. Elgham har på 400 sidor gett oss en mycket detaljerat beskrivning på Vita Bandets historia under 60 år.

Elgham redogör mycket noggrant hur kvinnor med en kristen människosyn påverkade politikerna till att reformera samhället på det sociala området. ”Allt vad i viljen att människorna ska göra mot eder skall Ni göra mot Eder.” var Vita Bandets valspråk som de arbetade efter. Den uppmaningen var grunden till Vita Bandets ansvarstagande för att bryta ned det gamla samhället och dess strukturer för att ett nytt samhällstänkande kunde växte fram.

I denna process var de stora folkrörelserna starka aktörer, och vid sidan om arbetarrörelsen var nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen starka förespråkare en förändring av det gamla samhället. Vita Bandet som var en viktig del i både Nykterhetsrörelsen och Frikyrkan kom att spela en viktig roll i det nya samhället som växte fram.

Men hur började denna rörelse som kom att betyda så mycket för så många. Vita Bandet började i USA i Ohio runt julafton 1873. Anledningen var alkoholismen. Innan männen gick hem till sin familj på avlöningsdagen gick de till sin stamkrog och söp upp de som skulle gå till familjens mat, kläder och hyra.

Trots kvinnornas svåra situation var det viljestarka kvinnor som till sist tog mod till sig och begärde att krogarna skulle sluta upp med serverar sprit till deras män. En del krogägare blev arga och kastade ut kvinnorna från krogen. Kvinnorna ville ju förneka krogarnas levebröd, att sälja sprit till törstande män.

Men det var inte lätt att bli av med dessa lidande kvinnor. Det räckte inte med att kasta ut dem För utanför krogen böjde se sina knän och sjöng med darrande röst Betty Ehrenborgs-Posse psalm ”Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig:” Men även orden i den 46 psalmen Gud är vår tillflykt och vår starkhet kom att betyda mycket för de första vitabandisterna.

När dessa kvinnor som fick lida under alkoholistens gissel gick till attack mot krogarna så väckte det ett stort intresse. Folk med olika åsikter sökte sig till krogarna för att se kampen mellan ett antal krogägare och ett stort antal frimodiga förtvivlade kvinnor. Kvinnorna stred för sina män, barn och hem.

För att skilja de nyfikna och de som stred för överlevnaden av sina hem. Virade kvinnorna en vit näsduk kring sin arm. Därav kommer namnet Vita Bandet enligt traditionen.

Eftersom alkoholismen är internationellt problem blev kampen mot spriten även en internationell rörelse. Och vid en konferens i Deitrot 1883 blev Vita Bandet en internationell rörelse under namnet ” Världens kvinnor kristliga nykterhetsförbund” och mottot som antog vare För Gud ,för hem och alla land”

Vita Bandet kommer till Sverige

Vita Bandet nådde Sverige någon gång omkring 1880-talet. Vid denna tid bildades en förening i Stockholm som träffades på Östgötagatan. Men verksamheten hade inga riktiga strukturer för sitt arbete och med tiden tynade den bort. Men ute i landet fanns det eldsjälar som bildade föreningar på plats efter plats.

Efter Amerikanskt mönster inriktade man sig i Göteborg på särskilda yrkesgrupper, såsom poliser, spårvagnspersonal, droskförare, och artillerister, man besökte deras hem och familjer.

Året efter 1902 bildades i Stockholm den första krogkommittén. Där arbetade man planmässigt med möten och flitiga besök på krogarna och inbjöd krogbesökarna till möten med föredrag, kaffe och smörgås och uppmuntrade besökarna till ett nyktert liv.

Femton sådana möten hölls 1903 med över 2000 män varav ett hundratal skrev på ett nykterhetslöfte. Detta sätt att arbeta kom att sprida sig ut över landet.

Med tiden växte det fram ett behov att få en huvudorganisation där man kunde mötas och stötta varandra. Den 28 oktober 1901 konstituerades Vita Bandets första centralstyrelse med Ebba Lövenadler som ordförande. Genom pressen spred sig nyheten över hela landet att det hade bildats en kvinnlig och kristen nykterhetsorganisation.

Som för alla nybildade organisationer var ekonomin ett stort bekymmer. Trots det deltog föreningen på en gång i samhällsdebatten och allaredan året efter bildandet 1902 deltog man i det första nordiska Vitabandsmötet som hölls i Stockholm. Detta möte var nog genombrottet för Vita Bandet i Norden.

Nu sjöd det av liv och hänförelse bland Vita Bandets medlemmar. De deltog i den alkoholpolitiska debatten genom att skriva till Riksdagens nykterhetsgrupp och uppmanade dem att på lagstiftelsens väg skulle verka för ett alkoholsvagt men maltstark svagdricka. Utan pengar men om en brinnande tro på Guds kraft och välsignelse kan man läsa om i årsberättelserna från denna tid.

Vita Bandet engagerade sig i samhällsdebatten

Allaredan från början engagera sig Vita Bandet i de stora samhällsfrågorna. Vita Bandet engagera sig i bostadsfrågan lika aktuell då som nu. Då var många bostäder undermåliga, familjer med många barn fick bo i trånga, kalla och dragiga lägenheter. Man fick bära in vattnet och bära ut slasken. Tillfälle till hygien efter våra krav fanns inte.

Vita Bandet var från allra första början en organisation som tog kvinnornas parti och stred för deras rättigheter i ett land där kvinnorna inte ägde några rättigheter. Inte ens männen hade allmän och lika rösträtt vid denna tid och det skulle ta ytterligare tjugo innan kvinnorna fick gå till valurnorna och lägga sin röst.

Därför är det mer anmärkningsvärt att Vita Bandet allaredan 1906 bildade en klubb i Östermalm för fabriksarbeterskor. Förmodligen lyssnade inte männen på kvinnornas krav därför bildade de en egen klubb. Klubben var aktiv och samlades 3 gånger i veckan. Man hade rättskrivning, räkning, hälsolära och gymnastik. Klubbar för fabriksarbeterskor kom att bildas runt om i Sverige. Utbildning har alltid varit en viktig del av Vita Bandets arbete.

På Vita Bandets årsmöte i Helsingborg 1904 föreslogs det att bilda en klubb som skulle ta upp arbetet bland stuveriarbeterskor för att förbättra deras villkor. Frågan sköts upp till följande år och 1905 höll Kerstin Hesselgren ett föredrag om behovet av kvinnlig yrkesinspektion för att övervaka förhållandena på fabriker, syateljéer samt andra platser där kvinnor arbetar.

Tillsammans med Fredrika Bremer-förbundet antogs följande resolution: man yrkar att lagbestämmelserna skall avfattas så, att målsmannaskapet upphäves och den gifta kvinnan blir fullt jämställd med mannen, såväl inom hemmet som i förmögenhetsrättsligt avseende. Vid denna tid skulle det ta ytterligare flera år innan kvinnan fick allmän rösträtt.

Kronprinsessan Margareta blir Vita Bandets beskyddare

Vita Bandet blir på en förhållandevis kort tid en stark röst i samhällsdebatten, och deras engagemang för kvinnornas sociala situation blev känt i alla samhällsklasser. Det visar sig inte minst att Kronprinsessan Margareta, vår nuvarande Kungs farmor åtager sig uppdraget att bli Vita Bandets beskyddare 1907.

Kronprinsessan Margareta kom från England och kände väl till Vita Bandets arbete i sitt hemland. Tyvärr blev inte Kronprinsessan så gammal. Hon dog 1920 och efterlämnade 4 barn. Följande skrevs om hennes engagemang i Vita Bandet:

”En högrest ljusgestalt av hjärtat gav hon allt. En moders kärlek rikedom, sitt ögas glans, sin ungdoms blom. Välsignat hennes minne!”

Året 1907 var för övrigt ett framgångsrikt år. Flera föreningar bildades ute i landet. På riksplanet inrättar man en ny avdelning ”För andlig fostran”. Med den föreningen ville man även nå barnen. Ledarinnan Rogberg fick 100 kr i startbidrag.

Vita Bandet insåg att det skulle underlätta för både kvinnor och barn att om man mötte en kvinna om behövde vända sig till Polismyndigheten för ett samtal om sin situation. Vita Bandet skrev till Riksdagen och föreslog att de skulle inrätta polistjänster för kvinnor. Det tog Riksdagen nära femtio år att inse detta behov. Den första januari 1958 började den första kvinnan en polistjänst.

På 1990-talet skrevs några doktorsavhandlingar om att man inte förstått kvinnors speciella behov av behandling vid alkoholproblem. Det var helt fel att kvinnor och män bodde på samma behandlingshem och fick samma behandling.

Allaredan 1910 insåg Vita Bandet att kvinnor behövde egna behandlingshem för att inte bli utnyttjade av de alkoholiserade männen. På hemmen måste de gamla strukturerna brytas för att det skulle bli en förbättring för kvinnorna. Vita Bandet startade en insamling för ett hem för kvinnor, 1913 hade man samlat in 10.447 kr och man kunde starta upp ett hem.

Förmodligen var det hemmet för flickor i Håkantorp som blev det första behandlingshemmet. Håkantorp ligger i Södermanland i Vingåkers kommun. Det kostade 25.000 kr. En ansenlig summa vid denna tid. För dessa 25.000 kronorna fick man en lantegendom med kor och grisar. Vid denna tid var skötsel av en lantgård och hemmets skötsel viktiga kunskaper.

Kronprinsessan Margareta var behandlingshemmets beskyddare fram till sin död. Men 1924 övertogs denna roll av Gustav VI andra fru sedermera drottning Louise även hon från England med ett starkt socialt engagemang. 1947 övertog staten Håkantorp.

Vita Bandet fortsätter att växa

Tiotalet var för Vita Bandet ett dynamiskt årtionde. Man startar ett ungdomsförbund för att på bättre sätt rikta sig till ungdomen.

1915 planerar man för att ge ut en egen sångbok. Man ansåg att de stora som samlades vid denna tid krävde en egen sångbok. Än i dag sjungs det ur Vita Bandets sångbok på deras samlingar.

Året efter 1916 planerade man för en årligen återkommande kommunal nykterhetsdag. Man ville på denna dag samla familjerna i varje kommun och lyfta nykterhetens betydelse för ett bra familjeliv. Detta blev sedan upprinnelsen till det som kom att kallas folknykterhetens dag, och som firas på Kristi himmelsfärdsdag.

Utbildning har för Vita Bandet alltid varit en viktig del i nykterhetsarbetet. Man startar ett vandringsbibliotek. Det var långt före det fanns ett bibliotek i våra landsortsstäder och framförallt inte i våra små samhällen och byar.

Till regeringen var Vita Bandet en flitig brevskrivare. Under första världskriget ville man sätta stopp för rusdrycksförsäljningen. Det var en stor skam att man använde en stor del av brödsäden till rusdrycker allt medan det var brist på mat speciellt i städerna. Denna skrivelse upprepades flera gånger utan framgång.

Efter första världskrigets slut 1919 inbjuder Vita Bandet till olika utbildningar i samhället för att informera om olika könssjukdomar. Under en hel månad inbjöd man två kvällar i veckan till olika föreläsningar med olika läkare och professorer.

Vita Bandet är mycket aktiva tillsammans med andra kvinnoorganisationer för att tillkämpa sig lika rösträtt som männen haft i några år. Året 1921 kunde kvinnorna för första gången utöva sin lagliga rätt att få rösta.

Vid denna tid började man även engagera sig i fredsarbetet. På kongressen 1929 antog man en motion riktad till Nationernas förbund och krävde att man skulle gå från ord till handling när det gäller avrustning. Fredsarbetet än i dag är en viktig del i arbetet.

På tjugotalet tillskriver man Frikyrkoförsamlingarnas ledning och påpekar för dem att nykterhetsundervisningen måste få ett så stort utrymme som möjligt i deras undervisning. Att nykterhetsfrågan i frikyrkovärlden inte är aktuell i dag beror säkert på att den undervisning som Vita Bandet efterlyste saknats i de flesta frikyrkor.

Ett nytt förbund startar Vita Bandet 1926 ”Förbundet för alkoholfri kultur”. Förbundet bildades på initiativ av centralstyrelseledamoten Sigrid Holm. Detta beslut togs på en internationell kongress i Dorpat. Detta förbund vände sig framförallt till tidningspressen som i alla matrecept förespråkade vin eller sprit i sina recept.

Vita Bandet blir en aktad och respekterad organisation i samhällsdebatten

Vita Bandet hade vid denna tid ett stort antal skribenter som deltog i samhällsdebatten som skrev till riksdagen och föreslog lagändringar som inte endast skulle leda fram till en minskad alkoholkonsumtion. Vita Bandet hade en bred målsättning förslagen ville leda fram till förbättringar för kvinnor på olika områden.

Detta intresse och kunskap uppmärksammade socialdepartementet. När socialdepartementet 1928 skulle lägga fram en motion om semester för husmödrar och hemsysterverksamheten blev Vita Bandet för första gången ett remissorgan.

Socialdepartementet tillskrev Vita Bandet för att höra deras åsikt om en kommande motion till Sveriges riksdag.

Sociala företag

I dag är sociala företag ett begrepp inom många kyrkor och församlingar. Församlingar startar ett företag som har till uppgift att på olika sätt hjälpa människor med sociala problem. Startandet av dessa företag sker oftast efter samtal med kommun och arbetsförmedling.

Sociala företag - de orden fanns inte när Vita Bandet startade upp sina olika verksamheter. Men Vita Bandets sätt att arbeta i början av 1900-talet och vår tids sociala företag har stora likheter. Vita Bandet inbjöd först till separata möten och samkväm för alkoholisthustrurna och dess barn som led svårt av männens alkoholbruk.

Detta kom sedan att utvecklas till vilo- och semesterhem för kvinnor, men även mödra- och barnhem samt sommarkolonier för barn. Av dessa vill jag kortfattat beskriva några som hade en speciell inriktning.

Som mest hade Vita Bandet sådana hem på ett femtontal platser från Boden till Skåne, vilket hade sitt vilohem i Tyringe för 18 gäster. Av dessa var 14 till 15 platser frigäster som kunde bo på hemmet i fjorton dagar utan kostnad.

Håkanstorp skyddshem, tidigare alkoholisthem för kvinnor var det första hemmet i Vita Bandets regi.

Granebo i Linköping var ett hem för ogifta mödrar och deras barn. Kvinnorna fick komma till hemmet några månader innan barnet skulle födas och mödrarna fick lära sig att sköta sitt barn och att sy de så viktiga barnkläderna.

Stockholms Norra och Södra Vita Bandsföreningar startade 1908 ett upptagningshem för unga flickor. De flesta var under 20 år. År 1940 togs inte mindre än 163 hjälpsökande kvinnor emot på detta hem.

Sundsvall hade vid denna tid en husmodersskola med kindergarten. I samband med kindergarten utbildades också barnsköterskor.

Vita Bandet i Helsingborg bedrev under många år ett spädbarnshem, som det kallades. Efter en donation tillkom ett hem för ettåringar. Barnsköterskor utbildades och utexaminerades från detta hem.

Västeråsföreningen ägde ett barnhem som efter ett antal år ombildades till ett flickhem. Även Varberg hade ett spädbarnshem.

Vita Bandet i Hässleholm övertog 1927 en barnkoloni Magnarp vid Skälderviken.

Vita Bandet i Kristianstad köpte 1931 en villa i Åhus med 11 rum och kök för att starta en skollovskoloniverksamhet. Skollovskoloniverksamhet har även bedrivits av föreningarna i Karlskrona, Huskvarna, Växjö, Falköping, Norrköping och Kiruna.

För att driva dessa sociala företag krävdes en enorm offervilja. Enskilda personer skänkte inventarier. Banker och andra organisationer gav sitt stöd, donationer mottogs med glädje och lotterierna gav sitt överskott.

Redan från starten av Vita Bandet i Sverige beslutades om att starta en Blomstermission och man citerar ”Blommorna talar sitt tysta språk och skänker den ensamma tröst.” Man besöker sjukhus, äldreboenden, ensamma gamla med blommor och kaffe etc.

Vita Bandet är en kvinnoorganisation men kvinnornas män fick vara med och ge sina gåvor. Kanske var det dessa män som kallades för stjärngossar och som ansvarade för bössinsamlingarna.

Vita Bandets förlag

Vita Bandet gav ut under sina första 60 år följande skrifter: Vita Bandet, Morsdagstidningen, Jultoner, Årsboken, Kvinnokrafter och sångboken. Därtill kom det broschyrer och flygblad.

Avslutning

Här har jag delat med mig lite av det fantastiska som hände under Vita Bandet första 60 år. Det var ett osjälviskt arbete med stora uppoffringar för de kvinnor som tänkte inte endast på sig själva, utan även på att ge de kvinnor som hade det svårt på olika sätt en hjälpande hand. När Vita Bandet bildades 1901 fanns inte något av de skyddsnät som vi i dag tar för givet.

Vita Bandet såg de kvinnor som levde i stort armod. Man angrep problemet på två fronter. Den första fronten var genom att starta hem för kvinnor och barn. Detta behov hade inte samhället vid denna tid tagit sig an.

Den andra fronten var lagstiftningsvägen. Genom många skrivningar till riksdag och regering påpekade man brister i lagstiftningen och önskade en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet.

Vita Bandet var en vägröjare på det sociala området. Det var en kraftig rörelse, men vägröjarens uppgift är att röja vägen för någon annan. I dag har samhället på många områden tagit över de tjänster som Vita Bandet utförde. Men tyvärr, i vår tid ser vi stora revor i det sociala skyddsnätet.

Det är hög tid att kristenhetens sociala engagemang väcks till liv, och det sker lite överallt i Sverige. I dag arbetar man inte på samma sätt. En ny tid kräver nya verktyg, men drivkraften ska vara densamma ”Ett varmt hjärta till de behövande.”

Faktauppgifterna är hämtade ur boken : VITA BANDET 1901-1961

Anförandet är nedtecknat av Göte Ragnarp

Har du något intressant att berätta om Vita Bandets historia i Sverige? Skicka din berättelse med e-post till info@vitabandet.nu!